author-avatar

About واران گیم

واران گیم محلیست برای انتقال اخبار بازی ها و ارائه خدمات به کاربران فارسی زبان جهان

دیسکورد به بازیکن‌های برای بازی و استریم بازی‌های خاص پاداش می‌دهد

دیسکورد به‌زودی نوع جدیدی از تبلیغات به نام مأموریت‌های اسپانسر‌دار راه‌اندازی می‌کند. در این برنامه، کاربران برای بازی و استریم بازی‌ه...

Continue reading